Biuletyn Informacji Publicznej ZGWŚ Biuletyn Informacji Publicznej Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

Strona główna / Praca

.......................................................................................................................................

Tolkmicko 05-03-2021r

Informacja o wynikach naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadr i rozliczeń została wybrana Pani Iwona Rywelska zamieszkała w Tolkmicku.

.........................................................................................................................................

Tolkmicko 16-02-2021r

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

SAMODZIELNY REFERENT DO SPRAW KADR I ROZLICZEŃ

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) Wykształcenie:

- wyższe (preferowane: administracja publiczna, ekonomia lub pokrewne)

- średnie

b) Staż pracy:

- przy wykształceniu wyższym 2 lata

- przy wykształceniu średnim 4 lata

c) Obywatelstwo polskie

d) Pełna zdolność do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

e) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskrażenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f) Stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na określonym stanowisku

g) Nieposzlakowana opinia

h) Znajomosć obłsugi komputera i urządzeń biurowych

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

a) Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ZFŚS

b) Znajomość stosowania Instrukcji Kancelaryjnej i Kodeksu Postępowania Administracyjnego

c) Mile widziana znajomość programu Sage symfonia Kadry i Płace i Płatnik

d) Komunikatywność

e) Samodzielność i umiejętnosć organizowania pracy własnej

3. PODSTAWOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

a) Prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług, min. sporządzanie umów, prowadzenie kartotek, wystawianie faktur, potwierdzaniesald, windykacja, sporządzanie zestawień sprzedaży (program komputerowy Qnet)

b) Przyjmowanie wpłat bezgotówkowych (terminal)

c) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (program Kadry i Płace Sage Symfonia), min.: prowadzenie akt pracowniczych, kart wynagrodzeń, czasu pracy, rejestru zwolnień lekarskich, sporządzanie i rozliczanie list płąc, dokumentów i sprawozdań kadrowo-płacowych, rozliczenia z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS

d) Współpraca z firmą w zakresie BHP i RODO

e) Archiwizajca dokumentacji Zakładu

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata

b) List motywacyjny podpisany przez kandydata

c) Wypełniony kwestionariusz osobowy

d) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

e) Kserokopie świadcetw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy

f) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

g) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym

h) Inne dodatkowe dokumenty o poisadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku ul. Elbląska 43, 82-340 Tolkmicko lub przesłać pocztą czy kurierem na adres Zakałdu jak wyżej z dopiskiem: "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO" w terminie do dnia 02 marca 2021 roku do godziny 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzglednieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa"

b) Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powoałną Zarządzeniem Dyrektora ZGWŚ w Tolkmicku w celu porówania danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie BIP Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku i tablicy informacyjnej ZGWŚ.

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naoboru.

c) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.zgws.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu przy ul. Elbląskiej 43.

 

...................................................................................................................................................